fscapture共1篇

FSCapture Chs Final 绿色版电脑图像捕捉软件-村少博客

FSCapture Chs Final 绿色版电脑图像捕捉软件

截屏 包括了全屏截取,当前活动窗口截取,截取选定区域,多边形截取和截取滚动页面等,基本上常用的都有了。 图像浏览/编辑 faststonecapture(fscapture)还包括快速浏览/编辑图像的功...